Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Hudební skupina - koncerty - taneční zábavy - svatby

             Smlouva o hudební produkci

uzavřená mezi
 


 

Hudebním souborem

X Band

 

Pořadatelem:


 

 

 

 

Zastoupen

Zdenek Menzel

vedoucí

Zastoupen:


 

 

 

 

Revoluční 261

50304 Černožice

ČR

Adresou: 


 

 


 

 

+420 777222382

hudba.menzel@seznam.cz

www.skupinaxband.cz

Kontakt:


 

 

 

 

I. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy je hudební produkce souboru: X BAND

Zastoupeného vedoucí: Zdenek Menzel
 
Místo účinkování:           ...............................................................................................................................
 
Termín (datum) a čas:   ...............................................................................................................................
 
Název akce pořadatele: ...............................................................................................................................
 
Pořadatel a hudební soubor uzavírají ve smyslu platných právních předpisů smlouvu o realizaci hudební produkce.


II. Smluvní podmínky hudebního souboru


1. Účinkující hudební soubor garantuje odpovídající uměleckou úroveň hudební produkce a vystupování svých členů.
2. Organizačně zabezpečí přepravu účinkujících a potřebného technického vybavení (hudební nástroje, zvuková aparatura,....) do místa konání hudební produkce.
3. Zabezpečí hudební produkci v souladu s požadavky pořadatele
4. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je povinen nahradit vedoucí souboru způsobenou škodu pořadateli.
5. Jiná ujednání: Povolenku k vjezdu k objektu
Parkovací místo pro 2 auta hudebníků
6. Na základě realizace hudební produkce provede vedoucí souboru nebo jeho zástupce vyúčtování s pořadatelem. 


III. Smluvní podmínky pořadatele


1. Pořadatel zajistí před podpisem smlouvy souhlas k veřejnému provedení hudební produkce.
2. Zajistí bezpečnost a ochranu majetku a zdraví účinkujících v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zabezpečí vhodné podmínky produkce (šatny, místo pro soubor,...)
4. Vyrovná veškeré poplatky a odvody související s veřejným provozováním hudební produkce.
5. Potvrdí realizaci pořadu a uhradí následné vyúčtování dle Smlouvy o hudební produkci v hotovosti na místě.
6. Pořadatel souhlasí s obsahem této smlouvy a zavazuje se plnit veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy
7. Dále zajistí: Občerstvení (nápoje a večeře, dle dohody s vedoucím nebo jeho zástupcem).


IV. Odměna za vystoupení


Hudební soubor má nárok na odměnu ve sjednané výši za jeho vystoupení v celkové částce:
 
................................... ,- Kč, slovy ....................................................... K částce bude připočtena doprava dle tarifu, pokud není stanoveno jinak. Částka bude uhrazena hotově na místě.


V. Společná ustanovení


Tuto smlouvu lze doplňovat pouze písemně, dohodou smluvních stran. Písemné dodatky a přílohy k této smlouvě, pokud budou tak označeny, jsou její nedělitelnou součástí. Každá ze smluvních stran vstupuje do svých závazků dnem podpisu této smlouvy. Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních. Od této smlouvy lze odstoupit pouze oboustrannou písemnou dohodou nebo jednostranně z důvodu závažného porušení smluvních podmínek!!!! Pokud se sjednané vystoupení neuskuteční, bude postupováno dle platných právních předpisů a odpovědná strana uhradí straně druhé vzniklé náklady plus stornopoplatek ve výši 75% z původní sjednané částky.
 
 
...................................................................................                                 ...................................................................................

                    X Band                                                                                                     Pořadatel
 


Stažení souboru "Smlouva o hudební produkci" ve formátu Word  zde

 

TOPlist